RFT 271170 - DAS kwalificatie Werkplek hardware

Buyer: Gemeente Delft
Project: DAS categorie Werkplek hardware
Package: DAS kwalificatie Werkplek hardware
Icons:

Mandatory requirement
Document attachment required to answer
Document attachment allowed to answer
Expires

Toelatingseisen
T1
De Inschrijver vult met betrekking tot haar Verzoek tot Toelating het in het CTM platform opgenomen Uniform Europees Aanbestedingsdocument in zoals bedoelt in artikel 2:84 van de Aanbestedingswet 2012. Dit document is elektronisch opgenomen in de UEA module op het platform.
T2
Inschrijver dient te zijn ingeschreven in het beroeps/handelsregister. Ten bewijze daarvan dient Inschrijver het uittreksel(s) uit het handelsregister, dat tevens de tekenbevoegdheid aantoont, in te dienen welke niet ouder is dan zes (6) maanden. U voegt dit toe aan de map naast deze vraag.
Ja
Nee
T3
De inschrijver/Gegadigde dient te beschikken over de kerncompetenties zoals beschreven in de leidraad, paragraaf 3.1.3 T3 Technische bekwaamheid. Inschrijver toont door het overleggen van één met deze opdracht vergelijkbare referentieopdracht per
kerncompetentie aan dat hij/zij over deze kerncompetentie(s) beschikt. U voegt de referentieopdracht(en) toe aan de map naast deze vraag.
Ja
Nee
T3
De inschrijver/Gegadigde dient te beschikken over de volgende certificaten:

1. Milieubeheer
Inschrijver moet over een deugdelijke milieuzorg- en borging beschikken.

Dit houdt in dat Inschrijver beschikt over:
- een geldig certificaat gebaseerd op het Europese milieubeheer- en milieuauditsysteem
(EMAS) of de Europese/internationale norm voor milieubeheersystemen (NEN/ISO 14001)
of gelijkwaardig;
of
een eigen milieuhandboek.

2. Kwaliteit van de onderneming
Inschrijver moet over een deugdelijke kwaliteitszorg- en borging beschikken. Dit houdt in dat Inschrijver beschikt over:
- een geldig kwaliteitscertificaat, opgesteld door een onafhankelijke instantie, NEN ISO
9001:2000, 9001:2008 of vergelijkbaar;
of
- een eigen kwaliteitshandboek
Ja
Nee
T4
U gaat akkoord met alle gestelde eisen in paragraaf 3.1.4 T4 Overige eisen.
In geval van bezwaar tegen de spoedprocedure kunt u uw gemotiveerde bezwaar toevoegen.
Ja
Nee
Bezwaar tegen spoedprocedure overige eisen akkoord
Inschrijver heeft bijlage 1 "Verklaring inschrijver" rechtsgeldig ondertekend en bijgevoegd.
Ja
Nee
Inschrijver gaat akkoord met de inschrijfleidraad en bijlage 2
Ja
Nee