2019 - Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Trafikverket inbjuder er att lämna anbudsansökan i projekttävling avseende Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg systemid: 228837:1

Trafikverket genomför upphandlingen som en elektronisk upphandling via upphandlingssystemet CTM.

Upphandlingsspecifik information
Denna projekttävling omfattar Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg.

Upphandlingen genomförs som en Projekttävling.

Anbudet skall vara Trafikverket tillhanda senast 2020-01-20 23:59:00.

Instruktioner
För att använda upphandlingssystemet måste du registrera dig, vilket är kostnadsfritt.

1. Klicka på ”Registrering”, fyll i formuläret och spara. Efter att du har registrerat dig kommer du att få ett e-postmeddelande med länk till systemet och inloggningsuppgifter.

2. Klicka på ”Pågående upphandlingar” och välj upphandlingen som heter Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg.

3. Logga in, klicka på Acceptera för att få tillgång till anbudsansökan.

Du kan nu ställa frågor i systemet, prissätta, bifoga dokument och slutligt klicka på ”Avge anbud”. Glöm inte bifoga efterfrågade filer.

All kommunikation skall ske genom systemets flik: Meddelanden och frågor.

Trafikverket har inte åtkomst till anbudssökandens uppgifter före ansökningstidens utgång. Skulle du vilja ändra anbudsansökan innan denna tid är det fullt möjligt i systemet, säkerställ att du klickar på ”Avge anbud”. Du ser att detta är gjort genom att en grön ikon visas högst upp på höger sida samt att det står: ”Anbudssvar skickat” och tidpunkt.

Med vänlig hälsning

Peter Hinders

Trafikverket

 


HAR DU FRÅGOR KRING AKTUELL UPPHANDLING?
Vänligen kontakta Trafikverket via fliken ”Meddelande/KF/Frågor” alternativt enligt instruktion i den aktuella upphandlingen.

BEHÖVER DU TEKNISK SUPPORT MED SJÄLVA SYSTEMET?
Vänligen maila 
sesupport@eu-supply.com eller vid akuta ärenden kan du även ringa 08-617 35 50 mellan 08.00-17.00
OBS! eu-supply kan inte svara på frågor om upphandlingar

 

 

Trafikverket invites you to submit a tender application in a design competition for Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg systemid: 228837:1

Trafikverket is conducting the procurement as an electronic procurement via the procurement system CTM.

Procurement-specific information

This procurement comprises Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg.

The procurement is being conducted in the form of a Design competition.

The application shall reach Trafikverket no later than 2020-01-20 23:59:00.

Instructions
In order to use the procurement system you must first register, which is free of charge.

1.    Click on “Registration”, complete the form and save. After you have registered, you will receive an e-mail with a link to the system and login details.

2.    Click on “Ongoing procurements” and choose the procurement called Projekttävling om ny väg- och järnvägsbro över Österdalälven i Oxberg.

3.    Log in and click on “Accept” to gain access to the tender application.

You can now ask questions in the system, price items, enclose documents and finally click on “Submit tender”. Do not forget to enclose requested files.

All communication shall take place via the system tab “Messages and questions”.

Trafikverket has no access to tenders before the end of the tendering period. Should you wish to change your tender before this date, this is fully possible in the system. Make sure that you click on “Submit tender”. You will receive an indication that this has been done by a green icon that appears at the top right-hand side of the screen together with the message: “Tender response sent” together with the date and time.

Yours sincerely

Peter Hinders

Trafikverket

 


DO YOU HAVE ANY QUESTIONS CONCERNING THE CURRENT PROCUREMENT?

Please contact Trafikverket via the tab “Message/KF/Questions” or follow the instructions in the respective procurement.

DO YOU NEED TECHNICAL SUPPORT WITH THE ACTUAL SYSTEM?

Please mail sesupport@eu-supply.com or, in the case of acute matters, you can also call +46 (0)8-617 35 50 between the hours of 08.00 and17.00

Note! eu-supply cannot respond to any questions that you may have regarding procurements