21/5613 - Likposer og plastflak

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

Invitasjon til konkurranse - 267416:1 Likposer og plastflak 27/05/21

Politiets fellestjenester (PFT), heretter kalt oppdragsgiver, viser til kunngjort konkurranse og inviterer alle interesserte leverandører til å inngi tilbud.

For mer informasjon om oppdragsgiver: http://www.politiet.no.

For mer informasjon om anskaffelsen og regler for gjennomføring henvises det til konkurransegrunnlagets "Regler for konkurransen" og øvrige dokumenter publisert i KGV.


Anskaffelsesprosedyre

Anskaffelsen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (anskaffelsesloven) av 17. juni 2016 nr. 73 og forskrift om offentlige anskaffelser (anskaffelsesforskriften) av 12. august 2016 nr. 974 del I og III.

Anskaffelsesprosedyren er åpen anbudskonkurranse, jf. anskaffelsesforskriftens § 13-1 (1). Alle interesserte leverandører kan levere tilbud. Forhandlinger er ikke tillatt, og det er ikke anledning til å endre tilbudet etter tilbudsfristens utløp.

Utfylling av ESPD-skjema

ESPD-skjema fylles ut i funksjonaliteten ESPD-online. Se mer informasjon i reglene for konkurransen. Dersom  Leverandøren skal fylle inn informasjon relatert til at personer har begått straffbare handlinger, så skal denne informasjonen ikke inkluderes i ESPD-skjemaet, men leveres i eget vedlegg. Vedlegget må beskyttes med passord, passordet oversendes oppdragsgiver via meldingsfunksjonen i KGV.


Orientering om konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)

Oppdragsgiver benytter konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) fra EU Supply, for kunngjøring og gjennomføring av denne konkurransen. KGV kalles også Complete Tender Management (CTM).

Leverandør må være oppmerksom på at konkurransegrunnlaget kan bestå av både elektroniske vedlegg og digitale krav i KGV, som er tilgjengelig i verktøyet etter innlogging. Tilbud skal leveres elektronisk ved hjelp av KGV. Det er ikke anledning til å inngi tilbud på annen måte. Registreringen er gratis og skjer her: https://eu.eu-supply.com.

Det er leverandøren som har risikoen for uklarheter i tilbudet, jf. anskaffelsesforskriften § 23-3 (2). Leverandøren har også risikoen for at de rekker å levere hele tilbudet i KGV innen fristen for innlevering utløper. KGV stenger automatisk muligheten for å levere inn tilbud ved fristens utløp. Oppdragsgiver anbefaler derfor alle leverandører å starte arbeidet i god tid før fristen. Vi oppfordrer videre leverandørene til å sikre at tilstrekkelig antall personer har tilgang til de ulike delene av konkurransegrunnlaget i KGV, slik at man får besvart alle deler selv ved eventuell sykdom, ferieavvikling o.l. Det er også viktig at leverandøren sørger for at de som har tilgang til konkurransen i KGV, har de nødvendige fullmakter i systemet til å levere tilbud. Tilbudet kan sendes flere ganger og revideres helt opp til tilbudsfrist dersom det er ønskelig. Oppdragsgiver har ikke tilgang til tilbudene før etter at fristen har utløpt, og vil åpne og evaluere tilbudene snarest etter at fristen har utløpt.

All kommunikasjon skal skje gjennom KGV-systemet for revisjonsspor og sikkerhet både for oppdragsgiver og leverandørene. For å sikre notoritet og etterprøvbarhet skal alle spørsmål rettes til oppdragsgiver via funksjonaliteten "Leverandør spørsmål og svar" i KGV.

Tilbudet skal signeres med et digitalt sertifikat. For å sende med det digitale sertifikatet, må leverandøren benytte Internet Explorer som nettleser. Ved bruk av norsk BankID, kan annen nettleser benyttes.


Manglende digitalt sertifikat

Dersom leverandøren ikke har tilgang til digitalt sertifikat / norsk BankID, skal leverandøren velge "uten sertifikat", skrive ut og signere tilbudsbrevet. Det signerte tilbudsbrevet skannes og sendes oppdragsgiver gjennom meldingssystemet i KGV innen fristen utløper.

NB! Dersom leverandør reviderer tilbudet, husk å skrive ut, signere og sende nytt tilbudsbrev innen fristen. Dette da hvert tilbud har sin egen identifikasjonskode, som skal stemme overens.

Dersom du trenger teknisk hjelp, ta kontakt med support hos EU-Supply: kgv@eu-supply.com.

Telefon: +47 23 96 00 10.

 

Med vennlig hilsen

 

PFT anskaffelser og juridisk