DAS kwalificatie Mobiele apparaten

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

 

 

Behandeld door: L. Speksnijder 

Referentie: 011 DAS categorie mobiele apparaten

Kwalificatie: 271059 DAS kwalificatie Mobiele apparaten

 

Onderwerp: Uitnodiging om een verzoek tot toelating in te dienen (u te kwalificeren) voor deze categorie voor het dynamische aankoopsysteem voor inhuur van extern personeel van de gemeente Delft.
 

Bekijk de overige categorieën van de gemeente Delft op: www.ctmsolution.nl/das/delft/

 

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij bent u van harte uitgenodigd om een verzoek tot toelating in te dienen voor de Europese niet-openbare aanbesteding voor het dynamische aankoopsysteem voor inhuur van extern personeel van de gemeente Delft met referentienummer 271059. Na inloggen zal er een button ‘Accepteren’ boven deze brief verschijnen. Klik op deze button als u zich wilt aanmelden bij het DAS. Indien u meer informatie wenst alvorens u deze uitnodiging accepteert, klik de button 'Meer informatie' op deze pagina.

Aan de hand van de op het aanbestedingsplatform CTM beschikbare vragen dient u de gevraagde gegevens in te vullen conform de toelatingsleidraad en de bijbehorende verklaringen en informatie toe te voegen. Dit dient te geschieden door het invullen van de verklaringen volgens bijgevoegde modellen en het toevoegen van de gevraagde bewijsstukken. Verklaringen dienen te worden uitgeprint, ondertekend, ingescand en vervolgens geüpload.


Voor de goede orde merken wij tevens nog het volgende op:

  • U wordt verzocht de “voorwaarden tot inschrijving elektronische aanvraag” zeer zorgvuldig door te lezen; 
  • Beoordeling: het ontbreken van de gevraagde informatie / documenten / verklaringen / bewijsstukken kan ertoe leiden dat uw organisatie niet geschikt wordt geacht en dus niet wordt toegelaten tot het dynamische aankoopsysteem;
  • Om de administratieve last voor belangstellenden zoveel mogelijk te beperken hebben wij in deze fase het aantal te overleggen documenten en bewijsstukken tot een minimum beperkt. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om in een latere fase officiële bewijsstukken op te vragen, dan wel een nader onderzoek te verrichten naar de financiële / economische en technische bekwaamheid van de gegadigde. Eventueel opgevraagde referenties kunnen geverifieerd worden. 
  • Verder merken wij op dat alle aangeleverde gegevens middels dit elektronische aanbestedingsplatform kunnen worden hergebruikt bij vervolg aanbestedingen van de gemeente Delft en/of worden uw gegevens door het systeem automatisch gegenereerd. 
  • Alle verklaringen dienen volledig naar waarheid te zijn ingevuld en alle aan te leveren (bewijs)stukken dienen te voldoen aan hetgeen in het toelatingsleidraad omschreven. 
  • Verzoeken om aanvullende informatie of vragen kunnen alleen via het aanbestedingsplatform CTM gesteld worden bij het tabblad 'berichten'. 
  • Alleen gestelde vragen en ingediende aanmeldingen via het aanbestedingsplatform CTM worden in behandeling genomen.

 

Wij wensen u veel succes met uw aanmelding bij het dynamische aankoopsysteem.

 

Met vriendelijke groet,

 

L. Speksnijder

 

De gemeente Delft

 

 

Dynamisch Aankoop Systeem via het aanbestedingsplatform Complete Tender Managementsysteem (CTM) (http://www.ctmsolution.nl/marktplaats)