21/864 - Konkurranse om kjøp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

I denne konkurransen skal vi inngå rammeavtaler om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). Rammeavtalene skal dekke bydelenes behov for BPA og sikre et tilpasset og variert tilbud til hele målgruppen, uavhengig av bydelstilhørighet. BPA er en alternativ måte å organisere tjenestene praktisk og personlig bistand i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Brukermedvirkning og brukerstyring er sentralt for at BPA ordningen skal bidra til å sikre at mennesker med nedsatt funksjonsevne kan leve et så selvstendig liv som mulig. Målsettingen med BPA er å bidra til mer likeverd, likestilling og samfunnsdeltakelse for personer med nedsatt funksjonsevne og stort behov for bistand. Muligheten til å ta utdanning, delta i arbeidslivet og leve et aktivt og selvstendig liv er av stor betydning. Målgruppen er variert og omfatter brukere som har behov for tjenesten blant annet på grunn av fysisk eller psykisk sykdom, funksjonsnedsettelser og/eller kognitiv svikt. Omfanget på tjenesten kan variere fra få timer per uke til døgnkontinuerlig bistand. Per 2020 er det totalt 531 brukere med BPA i Oslo kommune.

Services

01.10.2021 12:00:00

85000000-9  Health and social work services


Oslo kommune v/ Velferdsetaten
Storgata 51
0182
Oslo
Norway
View profile

Tonje Sagvaag

Published notices
21. Social and other specific services – public contracts (Doffin (v209)) 01.10.2021 11:28
Packages
Konkurranse om kjøp av brukerstyrt personlig assistanse (BPA)
Additional information:
Documents Documents
Close