21/1117 - Deltakelse i StartOff prosjekt med NAV - Unge på vei til jobb

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

NAV tilbyr en rekke tiltak og virkemidler for å hjelpe mennesker inn i/tilbake til arbeidslivet. Dette kan eksempelvis være kvalifiserende tiltak, oppfølgingstiltak, lønnstilskudd eller hjelpemidler. Flere unge mennesker er i en særlig sårbar situasjon med lite arbeidserfaring og ofte manglende formell kompetanse, og derfor er unge under 30 år en prioritert gruppe for bistand fra NAV. Ett av tiltakene NAV tilbyr er det som etter tiltaksforskriften kalles for avklaring. Det er dette tiltaket NAV nå ønsker å utforske med nye ideer fra private aktører. Dette er et tiltak hvor formålet er å kartlegge og vurdere deltakerens arbeidsevne og eventuelle spesifikke behov for bistand for å skaffe seg eller beholde arbeid. Konkurransen gjennomføres via StartOff. StartOff er et program som skal gjøre det enklere for offentlige virksomheter å hente ut innovasjonskraften i oppstartsmarkedet. For å realisere dette tilrettelegger StartOff for anskaffelser som gjør det enklere for mindre selskaper å bli leverandør til det offentlige. NAV har med denne konkurransen satt av kr. 600.000,- til dette StartOff-prosjektet. Prosjektets formål er å utvikle et minimumsprodukt (minimum viable product, MVP) for oppdraget med å lage ny løsning og konsept for avklaringstiltak for unge under 30 år.

Services

20.09.2021 12:00:00

73000000-2  Research and development services and related consultancy services


Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ)
Postboks 7154
0130
Oslo
Norway
View profile

Mathias Grude Eikseth

Published notices
02.Voluntary contract notice (Doffin (v209)) 20.08.2021 13:13
Packages
Unge på vei til jobb
Additional information:
Documents Documents
Close