Genudbud nr. 2 af standplads nr. 4 på Testcenter Høvsøre - 2022

The RFT has ended, you cannot answer the invitation.

 

Udbuds-ID nr. 309249:1, Genudbud nr. 2 af standplads nr. 4 på Testcenter Høvsøre - 2022

 

Kære Tilbudsgiver

 

DTU Vindenergi inviterer hermed jeres virksomhed til deltagelse i nærværende udbud, udbuds-ID nr. 309249:1, Genudbud nr. 2 af standplads nr. 4 på Testcenter Høvsøre - 2022.

 

I opfordres hermed til at afgive tilbud i overensstemmelse med den beskrevne procedure.

 

Tilbud skal afgives via dette system og inden tilbudsfristens udløb. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud efter fristens udløb.

 

Fristen for at afgive tilbud er den 2022-12-07 12:00:00, lokal dansk tid.

 

Tilbuddet skal afgives på dansk eller engelsk.

 

 

PROCES

 

Udbuddet gennemføres som en åben procedure og omfatter derfor kun én fase.

 

Deltagelse i tilbudsrunden sker ved at besvare spørgsmålene i systemet og indsende de relevante og påkrævede dokumenter.

 

Kun konditionsmæssige tilbud vil blive evalueret.

 

 

DELTAGELSE

 

Som tilbudsgiver skal I logge dig ind i Poul Schmiths internetbaserede eSourcing system. Har I ikke login, skal I først registrere jer online.

 

Derefter vil I kunne se udbuddet og samtlige de spørgsmål, som I skal svare på, samt de tilhørende dokumenter, som skal afleveres, for at afgive tilbud.

 

Følg nedenstående vejledning, når jeres virksomhed skal deltage i en annoncering. 

  1. Log ind i systemet og klik på ”Acceptér”. Vær opmærksom på, at når du trykker på ”Accepter”, forpligter du dig ikke til at afgive en ansøgning om deltagelse, men har blot accepteret, at du har fået adgang til ansøgningsmaterialet.
  2. Ved at acceptere får du adgang til det aktuelle udbud. Du kan nu besvare kvalifikationsspørgsmålene og vedhæfte de dokumenter, som er angivet.
  3. Vær opmærksom på, at din tilbudsafgivelse skal ske inden fristens udløb. Det vil ikke være muligt at afgive tilbud efter fristens udløb.

Fristen for afsendelse af tilbud er 2022-12-07 12:00:00 lokal dansk tid.

På www.digitaleudbud.dk findes en vejledning for tilbudsgivere / ansøgere, du kan også følge linket her (../../img/brandings/seas_nve_quickguide_tilbudsgiver.pdf), hvis linket ikke virker, skal du kopiere url'en ind i et nyt browser vindue; EU-Supply (../../img/brandings/seas_nve_quickguide_tilbudsgiver.pdf)

 

YDERLIGERE OPLYSNINGER

 

Udbudsmaterialet er tilgængeligt under fanen ”Udbudsdokumenter 2022”.

 

Materialet findes for hovedparten både på dansk og engelsk. Den danske version af dokumenterne er den juridisk bindende, hvorfor lejekontrakten og eventuelle øvrige kontrakter vil blive indgået på dansk. Som en service til tilbudsgivere er de original, bindende juridiske dokumenter oversat til engelsk. DTU påtager sig intet ansvar for oversættelsen.

 

Spørgsmål, der vedrører udbuddet, skal stilles via ”Spørgsmål og svarfunktionen”. Spørgsmålene vil blive anonymiseret og udsendt sammen med svaret til samtlige tilbudsgivere.

 

Spørgsmål, der ikke vedrører udbuddet og som ikke ønskes offentliggjort, skal stilles via ”Beskedfunktionen”. DTU forbeholder sig ret til, at henvise tilbudsgiver til at stille sådanne spørgsmål via ”Spørgsmål og svarfunktionen”, såfremt spørgsmålet vedrører udbuddet.

 

Der vi bliv afholdt online informationsmøde den 17. november 2022, kl. 15.00 (lokal dansk tid). Mødet kan tilgås via følgende link: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc3NmFkMTUtMGQyMS00OWFlLTk0OGEtZDQ5N2QxNzY2NWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f251f123-c9ce-448e-9277-34bb285911d9%22%2c%22Oid%22%3a%2260635116-5408-42ff-a3dd-e09790833b81%22%7d

 

I tilfælde af tekniske spørgsmål til brugen af systemet kontakt venligst EU-Supply Support på telefon +45 70 20 80 14 eller via mail dksupport@eu-supply.com.

 

I tilfælde af øvrige spørgsmål vedrørende udbuddet, kontakt venligst Viceinstitutdirektør, Peter Hjuler Jensen på telefon +45 40 45 50 37 eller via mail windturbinetest@windenergy.dtu.dk.

 

 

DTU ser frem til at modtage jeres tilbud.

Med venlig hilsen

DTU Vindenergi

Peter Hjuler Jensen, Viceinstitutdirektør

 

***** IN ENGLISH ******

 

 

Contract ID no. 309249:1, Tender for lease of test stands at the Test Centre for Large Wind Turbines at Høvsøre  

 

 

Dear Tenderer

 

DTU Wind Energy hereby invites your business to participate in this call for tenders, contract id no. 309249:1, Tender for lease of test stands at the Test Centre for Large Wind Turbines at Høvsøre, and you are hereby invited to submit tender in accordance with the described procedure.

 

Tenders must be submitted using this system and within the expiry of the tender deadline. It will not be possible to submit tenders after the expiry of the deadline.

 

The deadline for submission of tender is 2022-12-07 12:00:00, Danish local time.

 

The tender must be submitted in Danish or English.

 

 

PROCEDURE

 

The call for tenders is conducted as an open procedure and therefore only comprises one phase.

 

Participation in the bidding round takes place by responding to the questions in the system and submitting the relevant and required documents.

 

Only compliant tenders will be evaluated.

 

 

PARTICIPATION

 

As a tenderer, you must log in to Poul Schmiths internet-based eSourcing system. If you do not have a login, you must first register online. You will then be able to see the call for tenders at issue and all the questions to be answered by you, plus the related documents to be submitted in order to submit tender.

 

Follow the guide below when your business is participating in a notice of tender. 

  1. Log in to the system and click “Accept”. Please note that when you click the “Accept” button, you do not undertake to submit an application to participate; you have merely accepted that you have gained access to the application material.
  2. By accepting, you will gain access to the relevant call for tenders. You can now answer the qualifying questions and attach the documents requested.
  3. Please note that your submission of tender must take place within the expiry of the deadline. It will not be possible to submit tenders after the expiry of the deadline.

The deadline for submission of tender is 2022-12-07 12:00:00 Danish local time.

On the login site of Kammeradvokaten’s internet-based eSourcing system you will find a quick guide for suppliers or use this link (../../img/brandings/seas_nve_quickguide_tilbudsgiver.pdf), you must copy the url into your browser; EU-Supply (../../img/brandings/seas_nve_quickguide_tilbudsgiver.pdf)

FURTHER INFORMATION

 

The tender documents are available in the folder "Tender documents 2022".

 

The main part of the tender documents are available in both Danish and English. The Danish version of the documents is legally binding and the lease and any other contracts will thus be entered into in Danish. As a service to the tenderers, the original binding legal documents have been translated into English. DTU accepts no responsibility or liability for the translation.

 

Questions pertaining to the call for tenders must be entered using the “Questions and answers function”. Questions will be depersonalized and submitted, along with the answer, to all tenderers.

 

Questions which do not pertain to the call for tenders and which the tenderer wishes not to be published must be entered using the “Message function”. DTU reserves the right to refer the tenderer to enter such questions using the “Question and answers function” if the question pertains to the call for tenders.

 

An online information meeting will be held 17. November 2022, at 15.00 am (Danish local time). Access the meeting through the following link: teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTc3NmFkMTUtMGQyMS00OWFlLTk0OGEtZDQ5N2QxNzY2NWY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f251f123-c9ce-448e-9277-34bb285911d9%22%2c%22Oid%22%3a%2260635116-5408-42ff-a3dd-e09790833b81%22%7d

 

In the event of technical questions regarding use of the system, please contact EU-Supply Support at tel. +45 70 20 80 14 or by e-mail dksupport@eu-supply.com.

 

In the event of other questions regarding the tender, please contact Deputy Head of DTU Wind Energy, Peter Hjuler Jensen at tel +45 40 45 50 37 or by e-mail windturbinetest@windenergy.dtu.dk.

 

 

DTU looks forward to receiving your tender for the above-mentioned contract.

 

Yours sincerely,

 

DTU Wind Energy

 

Peter Hjuler Jensen, Deputy Head of DTU Wind Energy