02. Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 15/07/2018

Expire date: 14/08/2018

External Reference: 2018-122651

TED Reference: 2018/S 135-308498

02. Contract notice

Contract notice

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Digitaliseringsstyrelsen
34 05 11 78
Landegreven 4
København K
1017
DK
Contact person: Jens Peter Riisager
Telephone: +45 41786033
NUTS code:  DK0 -  DANMARK
Internet address(es):
Main address: www.digst.dk

I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=216149&B=KA
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Kontrakt om vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakken til NemID medarbejdersignatur med lokal signaturserver (LSS)
II.1.2)

Main CPV code

72000000  -  IT services: consulting, software development, Internet and support
II.1.3)

Type of contract

Services
II.1.4)

Short description

Ordregiver har i dag en Tjenesteudbyderpakke til NemID medarbejdersignatur.
Ordregivers eksisterende kontrakt om vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakken udløber den 30. november 2018. Ved nærværende udbud genudbydes kontrakten om vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakken, jf. punkt II.2.4.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 1000000.00  DKK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

72210000  -  Programming services of packaged software products
72220000  -  Systems and technical consultancy services
72250000  -  System and support services
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK0 -  DANMARK
II.2.4)

Description of the procurement

Ordregiver udbyder kontrakt om vedligeholdelse og support af den eksisterende Tjenesteudbyderpakke til NemID medarbejdersignatur i interimsperioden fra den eksisterende kontrakts udløb (30. november 2018) til idriftsættelsen af NemLogin3, som forventes at ske den 30. juni 2021.
Formålet med kontrakten er, at den eksisterende Tjenesteudbyderpakke for NemID medarbejdersignatur forsat kan anvendes af tjenesteudbydere, LSS-leverandører og andre interesserede, som ønsker at kunne tilgå medarbejdersignaturen via det definerede LSS-interface.
Tjenesteudbyderpakken indeholder en samling af værktøjer og dokumentation på Kundens hjemmeside, der muliggør adgang til NemID medarbejdersignatur via online-tjenester og hybrid Apps samt vejledende beskriver hvordan dette kan gøres.
Den udbudte kontrakt omfatter vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakken. Drift af hjemmesiden forestås af Kunden, og Kunden har administrationsrettighederne til hjemmesiden.
Kontrakten omfatter vedligeholdelse og support af Tjenesteudbyderpakken. Vedligeholdelsen består bl.a. i løbende opdateringer, der er nødvendige af hensyn til understøttelse på nye versioner af styresystemer og webbrowsere, herunder opdatering af protokol, dokumentation, kildekode. Vedligeholdelsen omfatter tillige sikkerhedsopdateringer af bl.a. LSS teststub kode i .Net samt løbende fejlretning af Tjenesteudbyderpakken.
Supportydelsen består bl.a. i at oprette en servicedesk, der står til rådighed fra 9-15 i alle Arbejdsdage, og at yde op til 2 timers support til hver tjenesteudbyder og LSS-leverandører, der ønsker at anvende Tjenesteudbyderpakken.
II.2.5)

Award criteria

Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 1000000.00  DKK
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 33
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:  
Ordregiver kan forlænge kontrakten på samme vilkår med op til to gange 12 måneder.
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: no
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.2)

Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:  
Tilbudsgiver skal indgive det fælles europæiske udbudsdokument (herefter ESPD) med angivelse af følgende oplysninger:
• Tilbudsgivers omsætning i det seneste disponible regnskabsår
• Tilbudsgivers egenkapital i det seneste disponible regnskabsår
ESPD fungerer som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver opfylder mindstekrav til egnethed i relation til økonomisk og finansiel kapacitet.
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for, at oplysningerne i ESPD er korrekte.
Når ordregiver forlanger det, skal der fremlægges følgende dokumentation for økonomisk og finansiel kapacitet:
• Virksomhedens balance eller uddrag heraf i det seneste disponible regnskabsår, såfremt offentliggørelse af balancen er lovpligtig i det land, hvor virksomheden er etableret, eller anden dokumentation for egenkapitalens størrelse. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
• Erklæring om virksomhedens samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår, afhængig af hvornår virksomheden blev etableret eller startede sin virksomhed, hvis tallene for denne omsætning foreligger. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) skal oplysningerne afgives for hver af de deltagende virksomheder i sammenslutningen. Baserer virksomheden sig på andre enheders økonomiske og finansielle formåen (f.eks. et moder-, søsterselskab eller en underleverandør), skal oplysningerne ligeledes afgives for disse enheder.
Minimum level(s) of standards possibly required:  
Som mindstekrav kræves en positiv egenkapital det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiver baserer sig på andre enheders formåen, beregnes egenkapitalen som virksomhedens og disse andre enheders samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes egenkapitalen som virksomhedernes samlede egenkapital i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
Som mindstekrav kræves en samlet årlig omsætning på mindst DKK 1,5 mio. i det seneste disponible regnskabsår. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, beregnes omsætningen som tilbudsgiverens og disse andre enheders samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium) beregnes omsætningen som virksomhedernes samlede omsætning i det seneste disponible regnskabsår. Oplysningerne angives i ESPD afsnit IV.B.
III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions

I kontrakten er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virksomheder, inddraget i relevant omfang.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  14/08/2018
Local time:  09:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish
IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months : 6  (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Date:  14/08/2018
Local time:  09:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  no
VI.3)

Additional information

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Her tilgås udbuddet under »Igangværende offentlige udbud«. For at få adgang til udbudsmaterialet, skal tilbudsgiver være registreret eller registrere sig som bruger.
Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 30. juli 2018 kl. 9. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end 6 dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret.
Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem. Såfremt tilbudsgiver oplever problemer med systemet, kan support kontaktes på mail, dksupport@eu-supply.com, eller telefon, (+45) 70 20 80 14.
-o0o-
Tilbudsgiver skal som sin ansøgning indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på.
Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138.
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§151-152, jf.§ 153.
-o0o-
Yderligere oplysninger:
I relation til punkt II.2.6) bemærkes, at beløbet udgør et skøn over den forventede kontraktsum for kontraktens fulde løbetid, inklusive prisen for alle optioner. Skønnet er baseret på det historiske forbrug samt estimater over de af kontrakten omfattede ydelser i øvrigt.
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis ansøgninger eller tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
Udbuddet gennemføres med forbehold for opnåelse af fornøden bevillingsmæssig hjemmel.
-o0o-
En beskrivelse af det nuværende tjenesteudbyderpakke fremgår af bilag 1 til kontrakten, og der henvises derfor dertil.
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 35291000

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på www.erhvervsstyrelsen.dk
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk