Corrigendum

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 28/05/2019

External Reference: 3c744ff916dff14c38ae57da68029e14

Corrigendum

Cached Version

Rectificatie

Kennisgeving van veranderingen of aanvullende informatie

Diensten

Richtlijn 2014/24/EU

Afdeling I: Aanbestedende dienst/instantie

I.1)

Naam en adressen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportHaagse Inkoop Samenwerking (HIS)
50200097
Wilhelmina van Pruisenweg 52
Den Haag
2595 AN
NL
Contactpersoon: Henna Suliman
Telefoon: +31 629369486
NUTS-code:  NL -  NEDERLAND
Internetadres(sen):

Afdeling II: Voorwerp

II.1)

Omvang van de aanbesteding

II.1.1)

Benaming

Persoonlijke Gezondheidsomgeving
Referentienummer:  201800274.117
II.1.2)

CPV-code hoofdcategorie

85000000  -  Gezondheidszorg en maatschappelijk werk
II.1.3)

Type opdracht

Diensten
II.1.4)

Korte beschrijving

Het ministerie van VWS, programma Innovatie & Zorgvernieuwing zal via een “Open house” toetredingsprocedure organisaties aanwijzen, die Persoonlijke Gezondheidsomgevingen aanbieden. Een burger kan dan kosteloos een Persoonlijke Gezondheidsomgeving gebruiken die voldoet aan de eisen van MedMij en de aanvullende eisen uit de regeling.

Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen

Afdeling VII: Wijzigingen

VII.1)

Informatie die moet worden gewijzigd of toegevoegd

VII.1.2)

Te corrigeren tekst in de oorspronkelijke aankondiging

Afdelingsnummer:  IV.
Plaats waar de te wijzigen tekst staat:  2.2
In plaats van:  
Datum:  28-5-2019
Plaatselijke tijd:  12:00
Te lezen:  
Datum:  16-7-2019
Plaatselijke tijd:  12:00
VII.2)

Overige nadere inlichtingen

Per abuis stond in IV.2.2 de datum 28 mei 2019, 12:00 uur vermeld voor indiening van de aanmeldingen. Dit is niet juist. Het moet zijn 16-07-2019, 12:00 uur. Deze rectificatie dient om aan u de juiste sluitingsdatum en tijd door te geven.