02. Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 13/12/2019

Expire date: 20/01/2020

External Reference: 2019-187996

TED Reference: 2019/S 243-596744

02. Contract notice

Contract notice

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Kalundborg Kommune
29189595
Holbækvej 141B
Kalundborg
4400
DK
Contact person: Jacques Weirauch
Telephone: +45 59535136
Internet address(es):
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=255222&B=KALUNDBORG
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Regional or local authority
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Indkøb af affaldsbeholdere
Reference number:  326-2019-25216
II.1.2)

Main CPV code

44613700  -  Refuse skips
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25.100 stk. 240 l og 2.100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28.000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1.100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.
Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1. september 2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31. august 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

44613700  -  Refuse skips
II.2.3)

Place of performance

Main site or place of performance:  
Kalundborg Kommune
II.2.4)

Description of the procurement

Indkøb af, montering og udkørsel af affaldsbeholdere omfattende følgende ydelser: Som hovedleverance leveres ca. 25.100 stk. 240 l og 2.100 stk. 360/370 l beholdere primært 2-delte samt 800 stk. 660 l minicontainere. Alle er inklusiv levering, montering og udbringning. Hertil skal der som supplerende ydelser løbende leveres yderligere beholdere og tilhørende udstyr i kontraktperioden i alt ca. 28.000 stk. fra 140 - 360/370 l primært 2-delte samt ca. 1.100 stk. minicontainere fra 660 - 770 l. De supplerende leverancer er ekskl. montering, udbringning og hjemtagning.
Opgaven udbydes for en periode på 5 år med start den 1. september 2020 og med udløb uden yderligere opsigelse den 31. august 2025. Ordregiver har option på forlængelse af kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Quality criterion  -  Name:  Funktionalitet  /  Weighting:  25
Quality criterion  -  Name:  Kvalitet  /  Weighting:  25
Price  -  Weighting:  50
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 60
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:  
Ordregiver kan forlænge kontraktperioden for levering af supplerende leverancer på uændrede vilkår, af flere omgange, i et vilkårligt antal måneder i op til samlet 24 måneder.
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: no
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.2)

Economic and financial standing

List and brief description of selection criteria:  
Leverandøren skal oplyse følgende finansielle nøgletal:
a) resultat før skat (ekskl. moms) i de 3 seneste godkendte regnskabsår
b) soliditetsgrad i det seneste afsluttede regnskabsår.
Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, angives den dato, hvor virksomheden blev etableret, og forholdet beskrives på anden vis eksempelvis via revisorpåtegnelse for økonomisk formåen eller lignende.
Minimum level(s) of standards possibly required:  
Det er et krav, at Leverandøren enten:
› har haft et positivt resultat som gennemsnit over de seneste 3 år, eller
› har en soliditetsgrad på mindst 10 % i det seneste afsluttede årsregnskab.
III.1.3)

Technical and professional ability

List and brief description of selection criteria:  
I ESPD'en skal Leverandør oplyse følgende for hver af sine betydeligste referencer:
› antal og art af leverede beholdere
› kontraktperiode
› kundens navn og kontaktoplysninger
Alternativt kan Leverandør vedlægge en referenceliste, hvor disse oplysninger fremgår, og i ESPD'ens Del IV henvise til den medsendte referenceliste. Det skal af beskrivelsen kunne konstateres, om mindstekravet er opfyldt.
Hvis oplysningerne ikke er til rådighed for de angivne perioder, fordi virksomheden er nyetableret, skal det på anden tilfredsstillende vis dokumenteres at den fornødne tekniske- og faglige kapacitet er tilstede. Det er Kalundborg Kommunes der vurderer, om den medsendte dokumentation er fyldestgørende.
Udbyder forbeholder sig ret til at kontakte de anførte referencer med henblik på bekræftelse af oplysningernes rigtighed.
Minimum level(s) of standards possibly required:  
Leverandøren skal i løbet af de sidste 3 år have håndteret minimum 2 opgaver omfattende levering af 2-hjulede affaldsbeholdere. Disse 2 opgaver skal samlet som minimum omfatte levering af 15.000 stk. affaldsbeholdere.
III.2)

Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  20/01/2020
Local time:  11:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish
IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months : 6  (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Date:  20/01/2020
Local time:  11:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  no
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 35291000

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v., gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk