21. Social and other specific services – public contracts - Call for competition

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 13/08/2021

Expire date: 08/09/2021

External Reference: 2021-196810

TED Reference: 2021/S 159-421122

21. Social and other specific services – public contracts - Call for competition

Social and other specific services – public contracts

Prior information notice - This notice is a call for competition

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
DK
Contact person: Bo Kragelund
Telephone: +45 53633686
NUTS code:  DK -  DANMARK
Internet address(es):
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
29634750
Frederiksholms Kanal 26
København K
1220
DK
Contact person: Mads Daleng Nielsen
Telephone: +45 51723911
NUTS code:  DK -  DANMARK
Internet address(es):
Main address: www.stukuvm.dk/

I.2)

Joint procurement

The contract involves joint procurement
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=308927&B=SOCIALSTYRELSEN
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Udbud af tolkeydelser for personer med hørehandicap
Reference number:  2020-13156
II.1.2)

Main CPV code

98000000  -  Other community, social and personal services
II.1.3)

Type of contract

Services
II.1.4)

Short description

Udbuddet vedrører levering af tolkeydelser til personer med hørehandicap på det sociale område og uddannelsesområdet mm.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 893500000.00  DKK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

98000000  -  Other community, social and personal services
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK -  DANMARK
II.2.4)

Description of the procurement

Udbuddet vedrører levering af tolkeydelser til personer med hørehandicap på det sociale område og uddannelsesområdet mm.
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 893500000.00  DKK
II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement

Duration in months: 72
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria: For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i Udbudslovens §§ 135 - 136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde §137, med undtagelse af stk. 1, nr. 7 (ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder). Tilbudsgiver skal ved tilbudsafgivelse afgive tro og love erklæring på, at tilbudsgiveren ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund.
III.2)

Conditions related to the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure

Open procedure
IV.1.3)

Information about framework agreement

The procurement involves the establishment of a framework agreement
In the case of framework agreements, provide justification for any duration exceeding 4 years:  Målene for udbuddet sikres bedst ved, at leverandørerne garanteres opgavevaretagelse i en længere periode.
IV.1.11)

Main features of the award procedure

Der inviteres dels til at afgive tilbud på:
- Hovedleverandøraftale: Gennemføres som et offentligt udbud, hvor den tilbudsgiver, der afgiver det økonomisk mest fordelagtige tilbud, tildeles rammeaftalen.
- Fritvalgsleverandøraftale: Gennemføres som godkendelsesordning, hvor der indgås aftale med alle tilbudsgiver, der opfylder kravene i udbudsmaterialet. Godkendelsesordningen vil årligt i den 6-årige periode være åben for nye ansøgninger.
IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2021/S 128-340702
IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest

Date:  08/09/2021
Local time:  12:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

Electronic ordering will be used
Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)

Additional information

Dette udbud er et genudbud. Af IT-tekniske grunde har det været en nødvendighed oprette et nyt udbud. Der skal gøres opmærksom på, at dette genudbud ikke indeholder indholdsmæssige ændringer ud over en forlænget tilbudsfrist, som er den 8. september 2021 kl. 12.00.
Udbudssystem:
Ordregiver anvender det elektroniske udbudssystem EU-supply. For at få adgang til udbudsmaterialet samt mulighed for at stille spørgsmål og afgive tilbud, skal tilbudsgiver derfor oprettes som bruger hos EU-supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og en registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.
Informationsmøde:
Der vil mandag den 16. august kl. 10.00 - 12.00 blive afholdt et informationsmøde for potentielle leverandører. Mødet afholdes virtuelt via Zoom. Leverandører som har tilmeldt sig informationsmødet i forbindelse med det tidligere offentliggjorte udbud er stadig tilmeldt. Yderligere information samt opfølgning på mødet findes på DNTM's hjemmeside.
Andre myndigheder:
Rammeaftalen kan ud over ordregiver anvendes af følgende offentlige myndigheder:
Staten:
Rigspolitiet, Direktoratet for Kriminalforsorgen, Rigsadvokaten
Regioner:
Region Nordjylland, Region Midtjylland, Region Syddanmark, Region Sjælland
Kommuner:
Allerød Kommune, Brøndby Kommune, Egedal Kommune, Fredensborg Kommune, Frederikssund Kommune, Gladsaxe Kommune, Greve Kommune, Helsingør Kommune, Herlev Kommune, Hillerød Kommune, Holbæk Kommune, Høje Taastrup Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Taarnby Kommune, Vallensbæk Kommune, Faxe Kommune, Guldborgsund Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune, Roskilde Kommune, Stevns Kommune, Fredericia Kommune, Faaborg –Midtfyn Kommune, Haderslev Kommune, Kerteminde Kommune, Langeland Kommune, Middelfart Kommune, Nyborg Kommune, Odense Kommune, Aabenraa Kommune, Hedensted Kommune, Horsens Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Læsø Kommune
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 35291000

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte
ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk