21. Social and other specific services – public contracts

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 21/03/2022

Expire date: 13/04/2022

External Reference: 2022-111116

TED Reference: 2022/S 060-158447

21. Social and other specific services – public contracts

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Udlændingestyrelsen
77940413
Farimagsvej 51A
Næstved
4700
DK
Contact person: Rupini Rajendran
Telephone: +45 61816005
E-mail: rura@us.dk
NUTS code:  DK0 -  DANMARK
Internet address(es):
Main address: www.us.dk

I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=327045&B=KA
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Udbud af kontrakt om levering af særlige indkvarteringsydelser til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold
II.1.2)

Main CPV code

85311000  -  Social work services with accommodation
II.1.3)

Type of contract

Services
II.1.4)

Short description

Udlændingestyrelsen er ansvarlig for at tilvejebringe indkvarteringssteder til voksne asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold. Udbuddet vedrører levering af særlige indkvarteringsydelser for asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold, der på grund af deres særlige behov ikke kan rummes inden for det ordinære indkvarteringssystem.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 125000000.00  DKK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

85311000  -  Social work services with accommodation
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK -  DANMARK
II.2.4)

Description of the procurement

Den udbudte opgave omhandler levering af faste særlige indkvarteringspladser, som tilbudsgiver skal stille til rådighed, når ordregiver har behov for at indkvartere voksne asylansøgere eller udlændinge uden lovligt ophold, som grundet deres adfærd ikke kan rummes i det ordinære indkvarteringssystem bl.a. forårsaget af alvorlig psykisk sygdom, misbrugsproblematikker eller generelt afvigende adfærd, der i betydelig grad belaster de øvrige beboere på indkvarteringsstedet. Målgruppen er voksne sårbare asylansøgere og andre udlændinge under Udlændingestyrelsens forsørgelse, som på grund af deres adfærd og/eller pasnings- og plejebehov ikke kan rummes i en almindelig hverdag på et almindeligt asylcenter. Operatøren skal kunne indkvartere 18 beboere ad gangen og på ordregivers forespørgsel op til 20 personer ad gangen. Det er op til operatøren, om indkvartering sker på en eller flere adresser. Ordregiver har mulighed for at opsige op til 2 pladser. Der forventes en overgangsperiode fra 1. september 2022 til 15. oktober 2022, hvor beboerne hos den eksisterende operatør og øvrige beboere flyttes til den kommende operatør, jf. Bilag D. Operatøren skal kunne modtage beboere fra 1. september 2022. Indkvarteringsstedet skal være døgnbemandet.
Der skal ydes en præventiv, kvalificeret og tilpasset pædagogisk indsats over for beboerne, og der skal arbejdes for, at beboerne hurtigst muligt kan fungere i det ordinære indkvarteringssystem. Operatøren skal udarbejde en individuel kontrakt om undervisning og aktivering, herunder nødvendige opgaver, som skal indgås med beboerne. Adgangen til undervisning og aktivering er nærmere reguleret i bekendtgørelse nr. 1224 om undervisning og aktivering mv. af asylansøgere m.fl. af 12. august 2020 som ændret ved bekendtgørelse nr. 1973 (BEK nr. 1973 af 13. oktober 2021).
Operatøren er ansvarlig for al transport af beboerne, herunder:
. Beboernes til- og fraflytning til/fra den særlige indkvartering
- Beboernes tilbagevenden efter rømning
-Deltagelse i møder mv. med de sagsbehandlende myndigheder m.fl., herunder Udlændingestyrelsen, Flygtningenævnet, Hjemrejsestyrelsen, Dansk Flygtningehjælp og advokater
- Deltagelse i nødvendige møder i relation til socialområdet, fx retsmøder, møder i Familieretshuset om samvær samt møder med kommunen
- Flytning til den kommende integrationskommune
- Servicetilbud herunder fx aktivering, undervisning, sundhedsbetjening
Indkvarteringsfaciliteterne skal kunne rumme, at der kan opstå behov for at skærme enkeltpersoner med personalenormering på 1:1 og 2:1.
Operatøren skal afholde alle udgifter forbundet med indkvarteringen af beboerne, herunder:
-Lejeomkostninger
-Den generelle drift
-Lønninger til alt personale
-Beboernes kost og logi
-Undervisning og aktivering
-Transport
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 125000000.00  DKK
II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement

Duration in months: 36
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)

Additional information

Kontrakten træder, hvis tidsplanen overholdes, i kraft d. 1. september 2022 og udløber den 31. august 2025 med mulighed for forlængelse en gang á 1 års varighed. Den i pkt. II.2.6) anslåede værdi er inkl. forlængelsen. Tilbudsgiver er forpligtet af sit bud i 3 måneder efter datoen for afgivelse af tilbud.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria: Ansøger skal have udført mindst én sammenlignelig opgave. Ansøgningen skal indeholde en liste af op til 5 sammenlignelige referencer udført de sidste 3 år inden ansøgningsfristen. Ved sammenlignelig reference forstås referencer vedrørende asylindkvartering, botilbud, plejehjem, psykiatriske plejehjem eller tilsvarende. Hver reference bedes indeholde en beskrivelse af typen af indkvartering, antallet af beboere, beboersammensætningen, ansøgers rolle, leverancens økonomiske værdi, dato/tidsrummet for leverancen og navn på modtager, jf. Bilag G. Ansøger vil ikke blive afkrævet yderligere dokumentation herfor. Ordregiver kan dog kontakte ansøger eller den i referencen angivne kunde med henblik på at få attesteret oplysningerne om referencen. Om kriterierne for udvælgelsen henvises til pkt. VI.3)
III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions

Der er stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Kontrakten stiller krav om overholdelse af persondatalovgivningen. Operatøren er dataansvarlig.
Kontrakten stiller krav om iagttagelse af gældende lovgivning, retningslinjer og myndighedsforskrifter.
Såfremt kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.11)

Main features of the award procedure

Anskaffelsen er omfattet af bilag XIV til udbudsdirektivet, og gennemføres efter udbudslovens §§ 186–190 om offentlige kontrakter vedr. sociale og andre specifikke tjenesteydelser.
Proceduren er opdelt i udvælgelsesfase, forhandlingsfase, tilbudsfase og tildeling. Udvælgelsen sker som beskrevet i punkt VI.3). Tildeling vil ske til tilbuddet med det bedste forhold mellem pris og kvalitet. Ordregiver forbeholder sig muligheden for at tildele kontrakten på baggrund af det indledende tilbud.
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest

Date:  13/04/2022
Local time:  12:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)

Additional information

Såfremt ansøgningen indeholder flere udgaver af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende. Hver ansøger kan kun indgive én ansøgning om prækvalifikation. Ordregiver yder ikke deltagelsesvederlag.
Dette udbud omfatter en prækvalifikationsfase, hvor ordregiver vil begrænse antallet af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud til 3, hvis der er modtaget mere end 3 konditionsmæssige ansøgninger. Begrænsningen af ansøgere, der opfordres til at afgive tilbud, sker efter en vurdering af, hvilke ansøgere der har dokumenteret de mest relevante leverancer, jf. beskrivelsen i punkt II.1.4) og II.2.4). Relevansvurderingen foretages på baggrund af, i hvor høj grad referencerne dokumenterer erfaring med levering af sammenlignelige ydelser. Det vil i den forbindelse blive tillagt særlig positiv vægt, hvis de dokumenterede referencer omfatter (ikke prioriteret):
- Erfaring med psykiatriske botilbud for voksne
- Erfaring med asylindkvartering
Det vil herudover blive tillagt positiv vægt, hvis den dokumenterede erfaring knytter sig til (ikke prioriteret):
- Erfaring med et antal af beboere som minimum tilsvarende den udbudte kontrakt
- Erfaring med udadreagerende beboere
- Erfaring med beboere med særlige behov herunder beboere med psykiske og fysiske handicaps
Ved en igangværende opgave, er det alene den del af ydelserne, der allerede er udført på tidspunktet for ansøgningsfristen, som vil indgå i vurderingen.
Ansøgeren kan i dette udbud basere sig på andre aktørers tekniske formåen for at opfylde de egnethedskrav, der er anført i punkt III.1.4, herunder til brug for udvælgelsen, jf. ovenfor. Hvis kontrakten tildeles en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal deltagerne i sammenslutningen påtage sig solidarisk hæftelse og udpege en fælles befuldmægtiget.
Udelukkelsesgrunde
Ud over principperne i de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135 og 136 finder principperne i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 anvendelse i dette udbud.
Der henvises til udbudslovens bestemmelser for den endelige og fuldstændige ordlyd af de nævnte bestemmelser.
Ansøger der er omfattet af, eller hvis støtteenheder er omfattet af, de i udbudslovens §§ 135 og 136 samt udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 nævnte situationer, vil blive udelukket fra udbuddet, idet der dog tages forbehold for anvendelse af proceduren om self-cleaning, jf. princippet i udbudslovens § 138.
Benyttelsen af principperne i den frivillige udelukkelsesgrund sker under overholdelse af proportionalitetsprincippet. Bagatelagtige forhold kan således ikke føre til udelukkelse af ansøgeren. Flere tilfælde af forhold, der hver for sig er mindre alvorlige, kan dog give anledning til at udelukke ansøgeren.
Dokumentation
Ansøger skal udfylde og aflevere tro- og loveerklæring som dokumentation for oplysningerne vedrørende udelukkelsesgrunde
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 72405600

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk) gælder følgende frister for indgivelse af klage angående udbud omfattet af udbudslovens afsnit III:
Klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk