21. Social and other specific services – public contracts

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 01/04/2022

Expire date: 06/05/2022

External Reference: 2022-136116

TED Reference: 2022/S 068-181344

21. Social and other specific services – public contracts

Social and other specific services – public contracts

Contract notice

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense C
5000
DK
Contact person: Benedikte Louise Sølvkjær
Telephone: +45 23456526
NUTS code:  DK -  DANMARK
Internet address(es):
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=326104&B=SOCIALSTYRELSEN
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Undervisningsforløb i risikovurderingsværktøjet SARA-V3
Reference number:  2022 - 945
II.1.2)

Main CPV code

80000000  -  Education and training services
II.1.3)

Type of contract

Services
II.1.4)

Short description

Opgaven består i at gennemføre undervisningsforløb for fagpersoner i at anvende risikovurderingsværktøjet SARA-V3 til at foretage vurderinger af borgeres risiko for henholdsvis at blive udsat for og udøve vold i nære relationer. Opgaven består i at gennemføre og tilpasse undervisningsforløb med fire delopgaver: Opkvalificering om vold i nære relationer: Fagpersoner der ikke allerede har voldsfaglig viden opkvalificeres, så de kan bruge SARA-V3. Certificering i anvendelsen af SARA-V3: Fagpersoner certificeres i SARA-V3, så de kan anvende risikovurderingsværktøjet i egen praksis. Metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3: Fagpersoner tilbydes metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3 efter endt certificering, så deres kompetencer fastholdes og værktøjet anvendes korrekt. Implementeringsmøde om SARA-V3: Ledere og nøglepersoner tilbydes at deltage på et implementeringsmøde, så fagpersoners anvendelse af SARA-V3 har de bedst mulige betingelser i praksis.
II.1.5)

Estimated total value

Value excluding VAT: 3900000.00  DKK
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

80400000  -  Adult and other education services
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK -  DANMARK
Main site or place of performance:  
Geografisk spredning i Danmark
II.2.4)

Description of the procurement

Opgaven består i at gennemføre undervisningsforløb for fagpersoner i at anvende risikovurderingsværktøjet SARA-V3 til at foretage vurderinger af borgeres risiko for henholdsvis at blive udsat for og udøve vold i nære relationer. Opgaven består i at gennemføre og tilpasse undervisningsforløb med fire delopgaver: Opkvalificering om vold i nære relationer: Fagpersoner der ikke allerede har voldsfaglig viden opkvalificeres, så de kan bruge SARA-V3. Certificering i anvendelsen af SARA-V3: Fagpersoner certificeres i SARA-V3, så de kan anvende risikovurderingsværktøjet i egen praksis. Metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3: Fagpersoner tilbydes metodesupervision i anvendelsen af SARA-V3 efter endt certificering, så deres kompetencer fastholdes og værktøjet anvendes korrekt. Implementeringsmøde om SARA-V3: Ledere og nøglepersoner tilbydes at deltage på et implementeringsmøde, så fagpersoners anvendelse af SARA-V3 har de bedst mulige betingelser i praksis.
II.2.6)

Estimated value

Value excluding VAT: 3900000.00  DKK
II.2.7)

Duration of the contract or the framework agreement

Start: 01/07/2022  /  End: 31/12/2024
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.1.4)

Objective rules and criteria for participation

List and brief description of rules and criteria: I dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, samt de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137 (med undtagelse af stk. 1, nr. 7).
Desuden gælder følgende minimumskrav til økonomisk og finansiel formåen:
- Positiv egenkapital i det seneste regnskabsår.
Tilbudsgiver skal ved afgivelse af tilbud afgive et ESPD som foreløbigt bevis for, at tilbudsgiveren opfylder minimumskravet samt ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund. Den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele kontrakten, skal inden tildeling af kontrakten fremsende det seneste disponible årsregnskab samt serviceattest (eller tilsvarende dokumentation for relevant myndighed) som dokumentation for opfyldelse af minimumskrav og udelukkelsesgrunde.
III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions

Det vil være et kontraktmæssigt krav, at leverandøren og eventuelle underleverandører sikrer medarbejderne løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Kontrakten vil derfor indeholde en bestemmelse, der sikrer dette.
III.2.3)

Information about staff responsible for the performance of the contract

Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Form of procedure

Open procedure
IV.1.10)

Identification of the national rules applicable to the procedure

Information about national procedures is available at: www.kfst.dk
IV.1.11)

Main features of the award procedure

Opgaven udbydes efter reglerne om annoncering i udbudslovens afsnit V. Annonceringen gennemføres som et offentligt udbud. Tildeling af opgaven vil ske på grundlag af tildelingskriteriet ’bedste forhold mellem pris og kvalitet’. Annonceringen gennemføres som et omvendt udbud, hvor prisen for opgaven er fast. Tilbuddene vil blive vurderet på grundlag af følgende underkriterier: Kvalitet: 60 pct. De tilbudte medarbejders kvalifikationer og erfaring: 40 pct.
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate / Time limit for receipt of expressions of interest

Date:  06/05/2022
Local time:  12:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish

Section VI: Complementary information

VI.2)

Information about electronic workflows

Electronic invoicing will be accepted
Electronic payment will be used
VI.3)

Additional information

Om udbudssystemet:
Til brug for gennemførelse af udbuddet anvendes det elektroniske udbudssystem EU-supply. For at få adgang til udbudsmaterialet samt mulighed for at stille spørgsmål og afgive tilbud, skal tilbudsgiver derfor oprettes som bruger hos EU-supply. Det er gratis at oprette sig som bruger i systemet, og en registrering som bruger i systemet medfører ikke en pligt til at afgive tilbud.
Om ESPD og udelukkelsesgrunde:
Tilbudsgiver skal udfylde og vedlægge sit tilbud det fælleseuropæiske udbudsdokument (ESPD) som et foreløbigt bevis for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af en udelukkelsesgrund og opfylder de i pkt. III.1.4) mindstekrav til egnethed. For dette udbud gælder de obligatoriske udelukkelsesgrunde, som angivet i udbudslovens §§ 135-136. Derudover gælder de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, med undtagelse af stk. 1, nr. 7 (ubetalt forfalden gæld på under 100.000 kr. til offentlige myndigheder).
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 35291000

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
Håndhævelseslovens § 7 fastsætter følgende klagefrister for EU-udbud, som ordregiver henholder sig til:
(1) Klage over ikke at være blevet prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte
ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 1, nr. 1, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.
(2) Klager over andet end ordregivers prækvalifikationsbeslutninger under nr. (1) skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
— 45 dage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, hvor fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
— 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbudsgivere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystemer indgået, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen.
— 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. Håndhævelseslovens § 2, stk. 2.
(3) Klager over kontraktindgåelse uden gennemførelse af udbud efter Håndhævelseslovens § 4 skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse EU-Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt, forudsat at bekendtgørelsen indeholder begrundelsen for ordregiverens beslutning om at tildele kontrakten uden forudgående offentliggørelse af en udbudsbekendtgørelse i EU-Tidende.
Ovenstående gælder også for sagsanlæg ved domstolene om, at de regler, der er nævnt i Håndhævelseslovens§ 1, stk. 2, nr. 1 og 2, er overtrådt, og sagsøgeren ikke forinden har indgivet klage til Klagenævnet for Udbud herom.
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk