02. Contract notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 04/07/2022

Expire date: 31/08/2022

External Reference: 2022-137432

TED Reference: 2022/S 130-367745

02. Contract notice

Contract notice

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
29634750
Frederiksholms Kanal 26
København K
1220
DK
Contact person: Lisa Folmer Wessman
Telephone: +45 20136438
NUTS code:  DK011 -  Byen København
Internet address(es):
I.3)

Communication

The procurement documents are available for unrestricted and full direct access, free of charge, at:  
http://eu.eu-supply.com/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=335378&B=KA
Additional information can be obtained from
the abovementioned address:  
Tenders or requests to participate must be submitted
Tenders or requests to participate must be submitted
to the abovementioned address
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Udbud af rammeaftale om levering af kompenserende software
II.1.2)

Main CPV code

48000000  -  Software package and information systems
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på uddannelsesinstitutioner omfattet af SPS-ordning jf. punkt II.2.4).
Formålet med udbuddet er at etablere en rammeaftale med én leverandør, der skal levere kompenserende software i form af oplæsnings- og ordforslagsprogram eller programpakke inkl. talegenkendelse og OCR- funktionalitet til PC, Mac, Chromebook og mobile enheder samt kompenserende software til brug på PC beregnet til installation på USB-stik. Den kompenserende software bevilger STUK til støttemodtagere, som anvender denne i forbindelse med skolegang og uddannelse.
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

30230000  -  Computer-related equipment
72000000  -  IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK -  DANMARK
Main site or place of performance:  
København K
II.2.4)

Description of the procurement

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give elever og studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie og private grund- og kostskoler, frie fagskoler, forberedende grunduddan-nelser (FGU), ungdomsuddannelser, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), ordblinde undervisning for voksne (OBU) og videregående uddannelser. Under disse støtteordninger hører blandt andre støtte i form af kompenserende software til ordblinde, dog med undtagelse af OBU, hvor kursister ikke kan få bevilget kompenserende software, der er målrettet kompensation af ordblindhed.
Det centrale IT-hjælpemiddel, der bevilliges ordblinde støttemodtagere, er kompenserende software. Det er i visse tilfælde muligt for støttemodtagen af få bevilget kompenserende software til brug på PC, som er beregnet til installation på USB-stik.
STUK har to rammeaftaler, som tilsammen dækker opgaven omkring leverancer af hardware- og software-produkter til støttemodtagere:
1.Rammeaftale om levering af IT-hjælpemidler og tilhørende IT-services, som er indgået med en serviceleverandør med ansvaret for anskaffelse af standardhardware, standardsoftware, kompenserende hardware og kompenserende software. Derudover er serviceleverandøren ansvarlig for den samlede proces vedr. klargøring, distribution, support, opdatering, hjemkaldelse og returnering samt kassation af IT-hjælpemidler til støttemodtagere.
2.Rammeaftale om levering af kompenserende software, der har til sigte at etablere en aftale med én leverandør af kompenserende software, som skal levere dette til serviceleverandøren. Rammeaftalen omfatter henholdsvis Abonnement, hvorved forstås platformsuafhængigt abonnement til kompenserende software indeholdende oplæsnings- og ordforslagsprogrammer inkl. talegenkendelse og OCR- funktionalitet til PC, Mac, Chromebook og mobile enheder, samt Software til USB hvorved forstås kompenserende software til installation på USB-stik. Rammeaftalen om levering af kompenserende software omfatter endvidere levering af anvendelsesrelateret og teknisk support vedr. rammeaftalens produkter. Supporten skal ydes til serviceleverandøren.
Rammeaftalens anslåede mængde af de ydelser, der kan leveres i henhold til rammeaftalen er 70 000 – 100 000 Abonnementer og Software til USB, hvoraf Software til USB forventes kun at udgøre omkring 500. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede mængde er baseret på det historiske forbrug af de udbudte ydelser over de sidste 2 år samt ordregivers fremtidige forventninger til indkøbet under rammeaftalen. Den samlede maksimale mængde af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør 200 000 Abonnementer og Software til USB. Se yderligere under afsnit VI.3)
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.7)

Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system

Duration in months: 24
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:  
Rammeaftalen kan forlænges 2 gange i 12 måneder af gangen.
II.2.10)

Information about variants

Variants will be accepted: no
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)

Additional information

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, idet rammeaftalen repræsenterer en sammenhængende ydelse, og det endvidere vurderes, at der kan opnås stordriftsfordele ved manglende opdeling i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)

Conditions for participation

III.2)

Conditions related to the contract

III.2.2)

Contract performance conditions

I rammeaftalen er hensynet til samfundsansvar, som formuleret i de konventioner, der ligger til grund for principperne i FN's Global Compact, og som formuleret i OECD's retningslinjer for Multinationale virk-somheder, inddraget i relevant omfang. Der er desuden stillet kontraktmæssige krav i henhold til ILO-konvention 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter og cirkulære nr. 9471 af 30. juni 2014.
Rammeaftalen stiller krav om overholdelse af databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.2)

Time limit for receipt of tenders or requests to participate

Date:  31/08/2022
Local time:  12:00
IV.2.4)

Languages in which tenders or requests to participate may be submitted

Danish, English, Norwegian
IV.2.6)

Minimum time frame during which the tenderer must maintain the tender

Duration in months : 6  (from the date stated for receipt of tender)
IV.2.7)

Conditions for opening of tenders

Date:  31/08/2022
Local time:  12:00

Section VI: Complementary information

VI.1)

Information about recurrence

This is a recurrent procurement:  no
VI.3)

Additional information

Deltagelse i udbuddet kan kun ske elektronisk via ordregivers anvendte elektroniske udbudssystem jf. adressen i punkt I.3). Såfremt tilbuddet indeholder flere udgaver (versioner) af det samme dokument, vil den seneste uploadede udgave være den gældende.
Al kommunikation i forbindelse med udbudsproceduren, herunder spørgsmål og svar, skal ske via det elektroniske udbudssystem. Spørgsmål skal stilles senest den 17.08.2022. Spørgsmål stillet efter denne dato vil blive besvaret, såfremt de er modtaget så betids, at ordregiver kan nå at fremskaffe de nødvendige oplysninger og meddele svarene senest seks dage inden ansøgningsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages senere end seks dage før fristens udløb, kan ikke forventes besvaret. Interesserede bedes holde sig orienteret via det elektroniske udbudssystem.
Tilbudsgiver skal sammen med sit tilbud indgive et ESPD som et foreløbigt bevis for de i udbudslovens § 148, stk. 1, nr. 1-3, nævnte forhold. Det er ikke nødvendigt for Tilbudsgiver at underskrive sit ESPD-dokument. Ved en sammenslutning af virksomheder (f.eks. et konsortium), skal der indgives et særskilt ESPD for hver af de deltagende økonomiske aktører. Såfremt Tilbudsgiver er en sammenslutning af virksomheder, skal hver deltagers ESPD-dokument være underskrevet af den pågældende deltager. Det er ikke nødvendigt for den ledende Tilbudsgiver, der indgiver tilbuddet, at underskrive sit ESPD-dokument. Såfremt tilbudsgiveren baserer sig på andre enheders formåen, skal der indgives et ESPD for hver af de enheder, som denne baserer sig på, og ESPD-dokumentet skal være underskrevet af den støttende enhed.
Tilbudsgiveren vil blive udelukket fra deltagelse i udbudsproceduren, hvis tilbudsgiveren er omfattet af de i udbudslovens §§ 134a, 135 og 136 nævnte obligatoriske udelukkelsesgrunde, medmindre tilbudsgiver har fremlagt tilstrækkelig dokumentation for, at denne er pålidelig i overensstemmelse med udbudslovens § 138 (dog ikke gældende for § 134a).
Inden tildelingsbeslutningen skal den tilbudsgiver, som ordregiver har til hensigt at tildele rammeaftalen til, fremlægge dokumentation for de oplysninger, der er afgivet i ESPD i henhold til udbudslovens §§ 151-152, jf. § 153, se yderligere i udbudsbetingelserne punkt 11.
Forskellen på den anslåede mængde og den maksimale mængde angivet i afsnit II.2.4) er begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige mængde. Den anslåede mængde er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale mængde udtrykker det højeste antal af Abonnementer og Software til USB, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede mængde gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede mængde på rammeaftalen vil være uventet behov for ombytning af eksisterende, aktive bevillinger af kompenserende software (maksimalt 50.000 bevillinger) og en uforudset stor stigning i antallet af Støttemodtagere, som i begge tilfælde vil medføre et større træk på rammeaftalen end den anslåede mængde.
Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede mængde i såvel opad- som nedadgående retning.
Ordregiver kan anvende fremgangsmåden i udbudslovens § 159, stk. 5, hvis tilbud ikke opfylder udbudsmaterialets formelle krav.
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 72405600

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk