03. Contract award notice

Information

Published

Date of dispatch of this notice: 31/10/2022

External Reference: 2022-166441

TED Reference: 2022/S 213-610657

03. Contract award notice

Contract award notice

Results of the procurement procedure

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)

Name and addresses

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet
29634750
Frederiksholms Kanal 26
København K
1220
DK
Contact person: Lisa Folmer Wessman
Telephone: +45 20136438
NUTS code:  DK011 -  Byen København
Internet address(es):
I.4)

Type of the contracting authority

Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)

Main activity

General public services

Section II: Object

II.1)

Scope of the procurement

II.1.1)

Title

Udbud af rammeaftale om levering af kompenserende software
II.1.2)

Main CPV code

48000000  -  Software package and information systems
II.1.3)

Type of contract

Supplies
II.1.4)

Short description

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give støttemodtagere med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på uddannelsesinstitutioner omfattet af SPS-ordning jf. punkt II.2.4).
Formålet med udbuddet er at etablere en rammeaftale med én leverandør, der skal levere kompenserende software i form af oplæsnings- og ordforslagsprogram eller programpakke inkl. talegenkendelse og OCR- funktionalitet til PC, Mac, Chromebook og mobile enheder samt kompenserende software til brug på PC beregnet til installation på USB-stik. Den kompenserende software bevilger STUK til støttemodtagere, som anvender denne i forbindelse med skolegang og uddannelse.
II.1.6)

Information about lots

This contract is divided into lots: no
II.1.7)

Total value of the procurement

Value excluding VAT:  1.00  DKK
II.2)

Description

II.2.2)

Additional CPV code(s)

30230000  -  Computer-related equipment
72000000  -  IT services: consulting, software development, Internet and support
II.2.3)

Place of performance

NUTS code:  DK -  DANMARK
Main site or place of performance:  
København K
II.2.4)

Description of the procurement

STUK administrerer en række specialpædagogiske støtteordninger (SPS-ordninger), der skal give elever og studerende med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse mulighed for at deltage i skolegang og uddannelse på lige fod med andre på frie og private grund- og kostskoler, frie fagskoler, forberedende grunduddan-nelser (FGU), ungdomsuddannelser, almen voksenuddannelse (avu), forberedende voksenundervisning (FVU), arbejdsmarkedsuddannelse (AMU), træningsskolens arbejdsmarkedsuddannelser (TAMU), ordblinde undervisning for voksne (OBU) og videregående uddannelser. Under disse støtteordninger hører blandt andre støtte i form af kompenserende software til ordblinde, dog med undtagelse af OBU, hvor kursister ikke kan få bevilget kompenserende software, der er målrettet kompensation af ordblindhed.
Det centrale IT-hjælpemiddel, der bevilliges ordblinde støttemodtagere, er kompenserende software. Det er i visse tilfælde muligt for støttemodtagen af få bevilget kompenserende software til brug på PC, som er beregnet til installation på USB-stik.
STUK har to rammeaftaler, som tilsammen dækker opgaven omkring leverancer af hardware- og software-produkter til støttemodtagere:
1.Rammeaftale om levering af IT-hjælpemidler og tilhørende IT-services, som er indgået med en serviceleverandør med ansvaret for anskaffelse af standardhardware, standardsoftware, kompenserende hardware og kompenserende software. Derudover er serviceleverandøren ansvarlig for den samlede proces vedr. klargøring, distribution, support, opdatering, hjemkaldelse og returnering samt kassation af IT-hjælpemidler til støttemodtagere.
2.Rammeaftale om levering af kompenserende software, der har til sigte at etablere en aftale med én leverandør af kompenserende software, som skal levere dette til serviceleverandøren. Rammeaftalen omfatter henholdsvis Abonnement, hvorved forstås platformsuafhængigt abonnement til kompenserende software indeholdende oplæsnings- og ordforslagsprogrammer inkl. talegenkendelse og OCR- funktionalitet til PC, Mac, Chromebook og mobile enheder, samt Software til USB hvorved forstås kompenserende software til installation på USB-stik. Rammeaftalen om levering af kompenserende software omfatter endvidere levering af anvendelsesrelateret og teknisk support vedr. rammeaftalens produkter. Supporten skal ydes til serviceleverandøren.
Rammeaftalens anslåede mængde af de ydelser, der kan leveres i henhold til rammeaftalen er 70 000 – 100 000 Abonnementer og Software til USB, hvoraf Software til USB forventes kun at udgøre omkring 500. Ordregivers skøn over rammeaftalens anslåede mængde er baseret på det historiske forbrug af de udbudte ydelser over de sidste 2 år samt ordregivers fremtidige forventninger til indkøbet under rammeaftalen. Den samlede maksimale mængde af de ydelser, der skal leveres i henhold til rammeaftalen, udgør 200 000 Abonnementer og Software til USB. Se yderligere under afsnit VI.3)
II.2.5)

Award criteria

Criteria below
Price
II.2.11)

Information about options

Options: no
II.2.13)

Information about European Union funds

The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)

Additional information

Den udbudte rammeaftale er ikke opdelt i delkontrakter, idet rammeaftalen repræsenterer en sammenhængende ydelse, og det endvidere vurderes, at der kan opnås stordriftsfordele ved manglende opdeling i delkontrakter, jf. udbudslovens § 49, stk. 2.

Section IV: Procedure

IV.1)

Description

IV.1.1)

Type of procedure

Open procedure
IV.1.3)

Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system

The procurement involves the establishment of a framework agreement
IV.1.8)

Information about the Government Procurement Agreement (GPA)

The procurement is covered by the Government Procurement Agreement : yes
IV.2)

Administrative information

IV.2.1)

Previous publication concerning this procedure

Notice number in the OJ S: 2022/S 130-367745

Section V: Award of contract

Contract No: 1

Title: Udbud af rammeaftale om levering af kompenserende software

A contract/lot is awarded: yes
V.2)

Award of contract

V.2.1)

Date of conclusion of the contract

13/10/2022
V.2.2)

Information about tenders

Number of tenders received:  2
Number of tenders received by electronic means:  2
The contract has been awarded to a group of economic operators :  no
V.2.3)

Name and address of the contractor

Vitec MV A/S
15314400
Edisonvej 4
Odense C
5000
DK
NUTS code:  DK031 -  Fyn

The contractor is an SME : yes
V.2.4)

Information on value of the contract/lot (excluding VAT)

Total value of the contract/lot:  1.00  DKK

Section VI: Complementary information

VI.3)

Additional information

Med henvisning til pkt. II.1.7 samt pkt. V.2.4 kan det oplyses, at kontraktværdien er fortrolig.
Med henvisning til pkt. II.2.4) er forskellen på den anslåede mængde og den maksimale mængde begrundet i usikkerheden om rammeaftalens endelige mængde. Den anslåede mængde er således udtryk for ordregivers skøn over det forventede træk på rammeaftalen, mens den maksimale mængde udtrykker det højeste antal af Abonnementer og Software til USB, der skal leveres inden for rammeaftalens løbetid. Der er herved taget højde dels for ordregivers forventninger baseret på et mest sandsynligt træk på rammeaftalen, dels for den forventede usikkerhed, der er forbundet med dette skøn. I forhold til den anslåede mængde gøres der særligt opmærksom på, at tilbudsgiverne ikke er garanteret noget mindstetræk på rammeaftalen, og det anførte skøn indebærer ikke et tilsagn fra ordregiver om et mindstetræk på rammeaftalen. Afgørende for den skønnede mængde på rammeaftalen vil være uventet behov for ombytning af eksisterende, aktive bevillinger af kompenserende software (maksimalt 50.000 bevillinger) og en uforudset stor stigning i antallet af Støttemodtagere, som i begge tilfælde vil medføre et større træk på rammeaftalen end den anslåede mængde.
Tilbudsgiver gøres særligt opmærksom på, at tilbudsgiver er bundet af de tilbudte priser, uanset hvilken omsætning, der konkret opnås under rammeaftalen, dvs. også i tilfælde af, at den konkrete omsætning afviger fra den anslåede mængde i såvel opad- som nedadgående retning.
VI.4)

Procedures for review

VI.4.1)

Review body

Klagenævnet for Udbud
Nævnenes Hus, Toldboden 2
Viborg
8800
DK
Telephone: +45 72405600

VI.4.3)

Review procedure

Precise information on deadline(s) for review procedures: 
I henhold til lov om Klagenævnet for Udbud m.v. (loven kan hentes på www.retsinformation.dk), gælder følgende frister for indgivelse af klage:
Klage over ikke at være blevet udvalgt skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage, jf. lovens § 7, stk. 1, fra dagen efter afsendelse af en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet udvalgt, når underretningen er ledsaget af en begrundelse for beslutningen i overensstemmelse med lovens § 2, stk. 1, nr. 1, og udbudslovens § 171, stk. 2.
I andre situationer skal klage over udbud, jf. lovens § 7, stk. 2, være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden:
1) 45 kalenderdage efter at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Fristen regnes fra dagen efter den dag, hvor bekendtgørelsen er blevet offentliggjort.
2) 30 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte tilbuds-givere om, at en kontrakt baseret på en rammeaftale med genåbning af konkurrencen eller et dynamisk indkøbssystem er indgået, hvis underretningen har angivet en begrundelse for beslutningen.
3) 6 måneder efter at ordregiveren har indgået en rammeaftale regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere, jf. lovens § 2, stk. 2, og udbudslovens § 171, stk. 4.
4) 20 kalenderdage regnet fra dagen efter at ordregiveren har meddelt sin beslutning, jf. udbudslovens § 185, stk. 2.
Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om hvorvidt klagen er indgivet i standstill-perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde hvor klagen ikke er indgivet i standstill-perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.
Klagenævnet for Udbuds e-mailadresse er angivet i punkt VI.4.1).
Klagenævnet for Udbuds klagevejledning kan findes på https://naevneneshus.dk/start-din-klage/klagenaevnet-for-udbud/vejledning/
VI.4.4)

Service from which information about the review procedure may be obtained

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Internet address: http://www.kfst.dk